Με τον Νόμο 4509/2017 το συναινετικό διαζύγιο προβλέφθηκε ότι μπορεί να λυθεί με υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης. Τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτή την περίπτωση είναι:

1. Σύναψη συμφωνίας μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξουσίου δικηγόρου για καθένα από αυτούς η οποία υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος απαιτείται η ρύθµιση της επιµέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας µε αυτά, καθώς και της διατροφή τους, µε την ίδια ως άνω ή µε άλλη έγγραφη συµφωνία των συζύγων που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο(2) έτη τουλάχιστον.

3. Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, καθώς και το έγγραφο συµφωνητικό που αφορά στην επιµέλεια, στην επικοινωνία και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συµβολαιογράφο. Ο συµβολαιογράφος αµέσως µετά την κατάθεση των εγγράφων βεβαιώνει τη λύση του γάµου και επικυρώνει τις συµφωνίες, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις.

Σημειώνονται τα εξής:

1. Η σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα(10) ηµέρες από την αρχική συµφωνία των συζύγων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συµβαλλοµένων.

2. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθµίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

3. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωµένης συµφωνίας, µε ίδια συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία µπορεί να ρυθµίζεται η επιµέλεια των τέκνων, η επικοινωνία µε αυτά, καθώς και η διατροφή τους για περαιτέρω χρονικό διάστηµα. Η λύση του γάµου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συµφωνία, στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί και η σύστασή του. O ληξίαρχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην καταχώριση της λύσης.

4. Και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου µε συµβολαιογραφική πράξη, ακολουθείται ο τρόπος λύσης του θρησκευτικού γάµου που περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τη διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό Γραφείο Σταθάκη.