κτηματολόγιο βόλος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α΄5) και την υπ’ αρ. 251/11/05.10.2023 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” , καταργήθηκε το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Βόλου και συστήθηκε το Υποκατάστημα Κτηματολογίου Βόλου με έδρα τον Βόλο, στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Στο Βόλο, οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου αποτελούν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κτηματογράφησης που είχε ξεκινήσει στην περιοχή του τότε Δήμου Βόλου (προκαποδιστριακός) ήδη από το έτος 2008. Είναι οι πρώτες εγγραφές που γίνονται στο κτηματολόγιο για τα ακίνητα του Βόλου και αποτυπώνουν την κατάσταση των ακινήτων κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης.

Οι αρχικές εγγραφές περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

  • Τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του ακινήτου
  • Τον τύπο του ακινήτου (γήπεδο, οικοδομή, λοιπά).
  • Το εμβαδόν του ακινήτου
  • Τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου
  • Το είδος της κυριότητας (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα)
  • Τα δικαιώματα τρίτων επί του ακινήτου (π.χ. δουλείες, προσοδοφόρες δουλείες)

Οι Αρχικές Εγγραφές είναι δημόσιες και εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά την μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αρχικές εγγραφές κτηματολογίου αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες και τους επαγγελματίες, καθώς παρέχουν έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία για τα ακίνητα. Οι αρχικές εγγραφές κτηματολογίου αποτελούν τη βάση για όλες τις μεταγενέστερες εγγραφές στο κτηματολόγιο, όπως μεταβιβάσεις, διορθώσεις, προσημειώσεις, υποθήκες κ.λπ.

Σε περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει ότι οι αρχικές εγγραφές του κτηματολογίου για το ακίνητό του είναι ανακριβείς, μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης.

Η διόρθωση των Αρχικών Εγγραφών στο Κτηματολόγιο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Με αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορεί να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το σφάλμα πρέπει να είναι προφανές και να προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν στα κτηματολογικά βιβλία. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος εξετάζεται από τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου κρίνει ότι το σφάλμα είναι προφανές και ότι προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν στα κτηματολογικά βιβλία, εκδίδει απόφαση διόρθωσης.

Με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που το σφάλμα δεν είναι προφανές ή δεν προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν στα κτηματολογικά βιβλία, η διόρθωση μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση. Για την υποβολή αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο Βόλου, απαιτείται η συνδρομή δικηγόρου.

Το δικηγορικό γραφείο Σταθάκη μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά στην διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο Βόλου με αγωγές αναγνωριστικές κυριότητας (αρ. 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998), αιτήσεις αναγνωριστικές κυριότητας (αρ. 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998), αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων καθώς δε και ενστάσεις.

Πηγή δημοσίευσης: Ελληνικό Κτηματολόγιο