Πώς λύνεται το σύμφωνο συμβίωσης; Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί μια εναλλακτική μορφή μόνιμης συμβίωσης. Αντιθέτως με το γάμο, η λύση του συμφώνου συμβίωσης δεν απαιτεί δικαστική απόφαση ή παρέμβαση κάποιας άλλης αρχής.

Με το Ν. 4356/2015 πλέον το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο,

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση

και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωρηθεί και η σύστασή του.

Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.

Η λήψη νομικής συμβουλής πριν τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης και σε περίπτωση που πρέπει να λυθεί είναι πολύ σημαντική για την προστασία όλων των συμβαλλόμενων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως λύνεται το σύμφωνο συμβίωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό Γραφείο Σταθάκη για μια εξειδικευμένη εκτίμηση της υπόθεσή σας.