Εγκύκλιος 27-2012 – Ένορκες Βεβαιώσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/16-5-2008 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει δημοσιευτεί στον τόμο ΚΣΤ’ (2008-2009) σελ. 1572 της Συμβολαιογραφικής Επιθεώρησης και την οποία συγκοινοποιούμε με την παρούσα, «Ο Ειρηνοδίκης και ο συμβολαιογράφος προκειμένου να συντάξουν ένορκες βεβαιώσεις, έχουν καθήκον να εξετάζουν την ύπαρξη σχετικής νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει στις αρχές, στις οποίες θα προσκομισθούν, να τις δεχθούν ως αποδεικτικό μέσο κατά την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητάς τους. Απόρροια της νομικής αυτής δεσμεύσεώς τους είναι και η υποχρέωσή τους να αναγράφουν στο κείμενο των ενόρκων βεβαιώσεων που συντάσσουν το σκοπό για τον οποίο δίδονται έτσι, ώστε να προκύπτει η σχετική αρμοδιότητά τους.»

Συνεπώς ο συμβολαιογράφος έχει αρμοδιότητα να καταρτίζει ένορκες βεβαιώσεις μόνον στις προβλεπόμενες από την ανωτέρω γνωμοδότηση περιπτώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα δεν έχει αρμοδιότητα να συντάσσει ένορκες βεβαιώσεις για την ύπαρξη εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάποιου σε ακίνητο, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν στο Κτηματολόγιο ή σε Δημόσια Υπηρεσία, ως απόδειξη του αντίστοιχου δικαιώματός του.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Πηγή δημοσίευσης: Ελληνική Ένωση Συμβολαιογράφων