Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 47999/6.6.2013
Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή κανονισμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και εμπορικού περιεχομένου Αθήνα, 6-6-2013
Αρ. Πρωτ.: 47999ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: “Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή κανονισμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και εμπορικού περιεχομένου”

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις:

α) του άρθρου 12 εδ. β’ της Σύμβασης της Χάγης του 1965 σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (κ.ν. 1334/1983),

β) της Σύμβασης της Χάγης του 1961 που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostille) (κ.ν. 1497/1984» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2503/1997 και το ν. 3852/2010),

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου ιι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13η Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου,

δ) του άρθρου 31 του ν. 1473/1984» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. ι του ν. 2214/1994» σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 Π.Υ.Σ. 88/4-4-1996 (Φ.Ε.Κ. 65 Α/Π-4-1996),

ε) των άρθρων 60-63 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995)» όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 5 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ194/Α/25.09.2008),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005,

η) των άρθρων 75 και 105 παρ.ι του Π.Δ 16/1989 «κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ και των τοπικών γραφείων και καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών»

θ) της Υ.Α (Οικονομικών) 1049222/3926/ΠΟΛ.1136/25.4.1996 (ΦΕΚ τ. Β’ 296/ 1996) «περί απόδοσης των εσόδων στο Δημόσιο από τους ειδικούς ταμίες».

  1. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», (ΦΕΚ 2105/Β/09.07.2012),
  2. Τα υπ’ αριθμ. 23508/12.03.2012 & 23551/02.04.2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τα οποία ζητείται το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα προερχόμενα από την αλλοδαπή,
  3. Το υπ’ αριθμ. 20793/95-04.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Τμήματος Τιμών και Εισοδημάτων με το οποίο χορηγείται η σύμφωνη γνώμη για την επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου τέλους σε αιτήματα προερχόμενα από την αλλοδαπή,
  4. Το υπ’ αριθμ. 2/51989/ΔΠΓΚ-12.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Τμήματος Ε’ Εσόδων Προϋπολογισμού για τον καθορισμό ΚΑ Εσόδου,
  5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
  6. Την ανάγκη ανοίγματος ενδιάμεσου λογαριασμού για την κατάθεση των εισπραττομένων εσόδων και τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να προωθούνται αιτήματα διενέργειας διαδικαστικών πράξεων,

Αποφασίζουμε

Επιβάλλεται:

α) τέλος ύψους 10 ευρώ για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο. Η είσπραξη του τέλους αυτού γίνεται είτε από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ που απασχολούνται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, είτε από τους ειδικούς υπολόγους (ταμίες) αυτών και γίνεται με διπλότυπο τύπου Β, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και ειδικότερα ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του, που είναι αναγκαίος στην επιστροφή του. Το τέλος αυτό εμφανίζεται/καταχωρίζεται στον ΚΑΕ 2379 του κρατικού προϋπολογισμού «λοιπά δικαστικά έξοδα». Η διαδικασία επιστροφής του τέλους αυτού σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.ι του Π.Δ 16/1989 και αντί του συνημμένου δικαιολογητικού της δικαστικής απόφασης επισυνάπτεται βεβαίωση του προϊσταμένου της γραμματείας του αρμοδίου Πρωτοδικείου ότι δεν πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή αυτή.

β) τέλος ύψους 50 ευρώ, για κάθε επίδοση δικαστικής ή εξώδικης πράξης από δημόσιο όργανο σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού, που θα κατατίθεται με τη μορφή εμβάσματος σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για την είσπραξη του τέλους αυτού ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος – Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 234 – Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί, ο λογαριασμός No 23/2341147896, IBAN GR9101000230000002341147896, SWIFT CODE BNGRGRAA, με τίτλο «HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE, TRANSPARENCY και HUMAN RIGHTS – Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Λογαριασμός κατάθεσης δικαστικών εξόδων και ενιαίου πάγιου τέλους».

Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού ως ακολούθως:

Το προϊόν του λογαριασμού, με χρέωσή του, θα μεταφέρεται με εντολή του Γ.Λ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Διεύθυνσης Οικονομικού, σε πίστωση του λογαριασμού 200 «ΕΔ- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (υπολογαριασμός 200548) και στη μερίδα του Γραφείου Συμψηφισμών».

Η προαναφερόμενη εισήγηση θα κοινοποιείται στο Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης 24η Λογαριασμών Δημοσίου & στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Γραφείο Συμψηφισμών, με την αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του Δημοσίου, θα εμφανίζει αυτό στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού υπό Κ.Α. Εσόδου «2379» με ονομασία «Λοιπά δικαστικά έξοδα» και θα ενημερώνει τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εγγραφή σε ύψος πίστωσης σε ΚΑ. Εξόδου 5115 «Δαπάνες νέων προγραμμάτων» στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικού φορέα no «Κεντρική Υπηρεσία». Η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει ανά μήνα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεύθυνση Οικονομικού και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Διεύθυνση 24η/Τμήμα Α’ αντίγραφα κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού καθώς και/ή αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδέκτες όλα τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος) ή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής τραπεζικής εφαρμογής στο διαδίκτυο και αντίγραφο της πίστωσης του λογαριασμού No 200 «ΕΔ-Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (υπολογαριασμός 200548) για τη διενέργεια των εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία.

Η παρακολούθηση του λογαριασμού No 23/2341147896 θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τυχόν έξοδα βαρύνουν το λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών η επιστροφή των ποσών θα γίνεται με εντολή (παρέχοντας πλήρη στοιχεία του λογαριασμού του δικαιούχου) της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος από την πρώτη ημέρα του δεύτερου ημερολογιακού μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χρήστος Σταϊκούρας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αντώνης Ρουπακιώτης

Επιμέλεια: Αργυρόπουλος Γιώργος

Πηγή δημοσίευσης: Νομική Επικαιρότητα curia.gr