social media

Τα social media συχνά γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ χρηστών όχι μόνο διαμέσου προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και σχολίων εν είδει αναφορών και “αντεγκλήσεων” με αφορμή δημοσίευση με την οποία χρήστες τυχαίνει να συμφωνούν ή διαφωνούν.

Υφίσταται δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε τέτοιες περιπτώσεις;

Μπορεί το πρόσωπο που προσβάλλεται να προσφύγει δικαστικά κατά του χρήστη που προέβη στη διάδοση, ζητώντας την αποκατάσταση της αληθείας και τη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του ανακριβούς post;

Απάντηση : ΝΑΙ

Τα social media δεν είναι “χώρος ελεύθερος δικαίου”. Aντιθέτως, ό,τι γράφεται δεν ξεγράφεται και κάποιες ανακρίβειες ή/ και προσβολές που περιέχονται σε ένα post μπορεί να φέρουν το χρήστη αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.

Μάλιστα, αυτό δεν αφορά μόνο τα “παραδοσιακά” social media (Facebook/ Instagram/Twitter), αλλά ακόμη και αναρτήσεις σε άλλα μέσα π.χ. YouTube, TikTok

Σε επίπεδο αστικής δικαιοσύνης

Κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 Ν. 1178/1981: “ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, οι οποίες υπαίτια προξενήθηκαν με δημοσίευμα, που θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια, συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή, αν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης του εντύπου”.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και επί προσβολών της προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο (internet), μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων (όπως το «YouTube», που πραγματοποιεί διανομή οπτικοακουστικού υλικού – βίντεο, με τη μέθοδο «streaming»), που λειτουργούν ως διεθνές μέσο διακίνησης πληροφοριών, δεδομένου ότι για τις προσβολές αυτές δεν υπάρχει ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο και η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την αναλογική εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας για τις προσβολές της προσωπικότητας μέσω του έντυπου (εφημερίδες, περιοδικά) ή του ηλεκτρονικού (τηλεόραση, ραδιόφωνο) τύπου.

Σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 362 του Ποινικού Κώδικα: ” Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Προβλέπεται, ήδη, δηλαδή και στον Ποινικό Κώδικα ότι η δυσφήμηση μέσω των social media αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη. Ωστόσο, υπάρχει προθεσμία τριών μηνών από την ημέρα της παράνομης πράξης ή από την ημέρα αντιλαμβάνεται το θύμα το γεγονός, για να υποβληθεί η σχετική έγκληση.

Στις περιπτώσεις που θεωρείτε τον εαυτό σας ή την επιχείρηση σας ως θύμα δυσφήμησης, η πρώτη ενέργεια είναι να διατηρήσετε όλες τις σχετικές αποδείξεις του γεγονότος διαμέσου σχετικών αποσπασμάτων οθόνης ( “screenshots”) με εμφαινόμενα τα ημεροχρονολογικά στοιχεία προκειμένου στη συνέχεια σε συνεργασία με τον δικηγόρο σας να προβείτε σε όλες τις ενδεικνυόμενες νομικές ενέργειες.

Το δικηγορικό γραφείο Σταθάκη μπορεί να αναλάβει την νομική υποστήριξη σχετικών υποθέσεων σας. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και προτεραιότητα για εμάς έχει η ορθή επιλογή της ιδανικής λύσης σε κάθε προσωπική σας περίπτωση.