Το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου που είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο 3758/2009, μετά από επεξεργασία όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Τμήμα, προέβη στην εγγραφή στο Μητρώο, που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, δέκα οκτώ (18) εταιρειών, που πληρούν τις προβλεπόμενες εκ του ως άνω νόμου και της με 1/2009 Απόφασης Υπουργού, προϋποθέσεις.

Οι Εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πηγή δημοσίευσης: efpolis.gr